Opleiding Taalcoördinator

(Start)datum
vrijdag 27 september 2019 t/m vrijdag 29 mei 2020

Locatie
Meeting Plaza, Utrecht


Opleidingsdata

 • Vrijdag 27 september 2019
 • Vrijdag 01 november 2019
 • Vrijdag 29 november 2019
 • Vrijdag 10 januari 2019
 • Vrijdag 14 februari 2020
 • Vrijdag 13 maart 2020
 • Vrijdag 10 april 2020
 • Vrijdag 29 mei 2020

Introductie

Het taalonderwijs bestaat uit een groot aantal subdomeinen, die allemaal hun eigen leerstofopbouw en vaak ook weer een eigen didactiek kennen. Daarnaast is taal niet alleen belangrijk als vak, maar speelt het ook een grote rol binnen andere vakken. Goed taalonderwijs is daarmee van cruciaal belang voor een optimale ontwikkeling van leerlingen.
Opleidingentaal leidt leerkrachten en IB-ers die het taalonderwijs in hun eigen groep en/of school willen verbeteren of borgen, op tot taalcoördinator. Onderscheidend in deze opleiding is dat in iedere bijeenkomst op interactieve wijze aandacht besteed wordt aan theorie en praktijkinzichten en dat er gericht een koppeling gemaakt wordt tussen theorie en praktijk.
Naast collectieve opleidingsdagen vormen een doelstellend gesprek, een voortgangsgesprek en een beoordeling van de eindopdracht onderdeel van de opleiding. In deze gesprekken staan uw persoonlijke ontwikkelingsdoelen, de schoolspecifieke situatie en uw vorderingen centraal. Onze opleiders staan u met raad en daad bij. Desgewenst is het mogelijk de opleiding aan te vullen met coachingsmomenten op de eigen school.

Doelen

Als u de Opleiding Taalcoördinator van Opleidingentaal volgt en succesvol afrondt, zijn de volgende doelen bereikt:

 1. U heeft vakinhoudelijke kennis met betrekking tot de didactiek en de leerstofopbouw van alle (sub)domeinen van taal in de groepen 1-8.
 2. U heeft kennis van de referentieniveaus voor taal en weet welke maatregelen te nemen als de streefniveaus op school-, groeps- of individueel niveau niet gehaald worden.
 3. U weet hoe u de transfer van taal als vak naar de andere vakken kunt realiseren en toepassen.
 4. U heeft visie op en kent mogelijkheden om kinderen op een voor hen zinvolle en effectieve manier uit te dagen en taalkrachtiger te maken.
 5. U heeft gewerkt aan de kwaliteitsontwikkeling van het taalonderwijs voor de eigen school en een compact taalbeleidsplan voor één of meerdere (sub)domeinen gemaakt voor de komende jaren.

Globaal programma

Doelstellend gesprek (30 minuten)
Op basis van een schriftelijk ingevulde vragenlijst wordt in een individueel gesprek uw opleidingsvraag in beeld gebracht.

Module 1 (2 dagdelen): Visie op taal- mondelinge taalvaardigheid

 • Visies op taalonderwijs : welke zijn er? Hoe kunt u met uw team werken aan de ontwikkeling van een eigen, gedragen schoolvisie?
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Interactie bij taal
 • Referentieniveaus taal 1F en 1S
 • Opbrengstgericht werken /werken aan brede ontwikkelingsdoelen voor taal

Module 2 (2 dagdelen): Beginnende geletterdheid- aanvankelijk lezen

 • Tussendoelen beginnende geletterdheid groepen 1-3
 • Leerlijn fonemisch bewustzijn en alfabetisch principe: auditieve basis.
 • Aanbieden en ordening van letters: welke 15 bied je aan? Welke niet? Waarom? Aan wie?
 • Nieuwe inzichten in aanvankelijk lezen: hoe zijn deze inzichten vertaald in de nieuwe(re) methodes voor aanvankelijk lezen?

Module 3 (2 dagdelen): Lezen (voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen, leesproblemen)

 • Tussendoelen gevorderde geletterdheid groepen 4-8
 • Didactiek van technisch lezen. Het LEF model
 • Dyslexie: verkenning begrip. Dyslexieprotocol en kinderen met enkelvoudige ernstige dyslexie
 • Begrijpend lezen en relatie met begrijpend luisteren-begrijpend kijken
 • (On)zin van leesstrategieën, inzetten op hogere denkvaardigheden (HOTS)
 • Belang van herhaald en verdiepend lezen aan de hand van complexe teksten/ overeenkomsten en verschillen close reading
 • Technisch lezen – begrijpend lezen en methodes

Module 4 (2 dagdelen): Schrijven van teksten (stellen) -effectief spellingonderwijs

 • Didactiek van schrijven van teksten (Vijffasenmodel)
 • Genredidactiek – taalfuncties en tekstsoorten
 • Peerresponse (werken met een schrijfmaatje)
 • Do’s en don’ts van het spellingonderwijs
 • Koppeling spelling aan grammatica
 • Werkwoordspelling
 • Preventieve aanpak spelling en dyslexiebehandelingen

Voortgangsgesprek (30 minuten)
Op basis van een tussentijdse reflectie wordt de voortgang met betrekking tot uw opleidingsvraag en het verwerken van de stof van de eerste vier modules met u besproken.

Module 5 (2 dagdelen): Woordenschatonderwijs

 • Didactiek van het woordenschatonderwijs: viertakt- zesstappenaanpak (Marzano)- intentionele en incidentele woordenschatontwikkeling, woordleerstrategieën
 • Criteria voor het selecteren van doelwoorden. Schooltaalwoorden
 • Woordenschataanbod in taalmethodes
 • Toetsing van woordenschat: methode-onafhankelijk methodeafhankelijk
 • Woordenschatonderwijs en de koppeling aan mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid
 • Belang van versterken achtergrondkennis
 • Activeren van leerlingen bij woordschatonderwijs

Module 6 (2 dagdelen): NT2 onderwijs- onderwijs aan nieuwkomers-taalbeleid

 • NT-2 onderwijs
 • Taalonderwijs aan hoogtaalvaardige leerlingen
 • Kansen voor woordenschat-mondelinge taalvaardigheid-schrijven van teksten- begrijpend lezen
 • Taalbeleid: verkenning van het begrip
 • Planmatig werken aan taalbeleid
 • Werken met een kwaliteitscyclus voor taal
 • Keuze voor een domein dat uitgewerkt wordt binnen een praktijkonderzoek en/of het (deel)taalbeleidsplan

Module 7 (2 dagdelen): Leesbevordering en leesplezier

 • Leessattitude leerlingen Nederland (PIRLS)
 • Chambers
 • Interesse Verbredend Lezen (Marzano)
 • Voorbeelden van leesbevorderingsactiviteiten door een gastdocent
 • Planmatig werken aan leesbevordering.
 • Reflectie op de taalbeleidsplannen voor zover af en hier verder aan werken

Module 8 (2 dagdelen) presentatie en uitwisseling -verdieping op basis van vragen deelnemers

Alle deelnemers houden ter afronding van de opleiding twee keer een korte presentatie van maximaal 5 minuten over een praktijkonderzoek of (deel)taalbeleidsplan, met speerpunten waar ze, in eigen school als taalcoördinator mee aan de slag willen. De eerste keer presenteren ze hun bijdrage aan medecursisten die een vergelijkbaar onderwerp gekozen hebben. De tweede keer presenteren zij hun bijdrage aan medecursisten die een ander onderwerp hebben gekozen. De deelnemer ontvangt feedback van de andere deelnemers.
In het middagdeel vindt, op basis van vragen en wensen van de deelnemers, verdieping plaats m.b.t. taaldomeinen en taalkwesties die in deze opleiding aan de orde zijn gesteld.

Werkwijze Module 1 t/m 8

Afwisselende werkvormen waaronder informatieoverdracht, doorkijkjes in de praktijk, werkopdrachten, filmpjes, practicum, uitwisselen ervaringen, intervisie en reflectieopdrachten.

Met iedere deelnemer wordt een persoonlijk doelstellend gesprek, een voortgangsgesprek en afrondend gesprek gehouden. Bij iedere module horen praktijkopdrachten die uit te voeren zijn in de eigen school. Deelnemers houden een portfolio bij. Dit portfolio omvat de bewijsstukken bij de vaardigheden die in de cursus aan bod komen. Er is dus een directe relatie met deze vaardigheden, het toepassen in de praktijk en reflectie. Dit zijn ingrediënten voor het eindproduct van de opleiding. Deelnemers krijgen feedback op de opdrachten. De eindopdracht wordt beoordeeld.

Nadat alle modules succesvol afgerond zijn ontvangen deelnemers het certificaat Opleiding Taalcoördinator PO.

Facultatief: Netwerk Taalcoördinatoren.
Deelnemers aan de Opleiding Taalcoördinator worden in de gelegenheid gesteld om  als aspirant lid deel te nemen aan de netwerkbijeenkomsten die Opleidingentaal drie keer per jaar organiseert rondom actuele onderwerpen op het gebied van taalonderwijs. Daarnaast is er veel ruimte voor uitwisseling. Aspirant leden betalen een gereduceerd tarief van € 50,- per bijeenkomst. Na afronding van de opleiding kunnen zij zich, desgewenst, aanmelden voor het  lidmaatschap van het netwerk. (Tarief voor leden € 125,- per bijeenkomst.)

Informatie

Studiebelasting: 135 uur (48 uur contacttijd, zelfstudie, praktijkopdrachten, portfolio, eindproduct). De opleiding is door Register Leraar gevalideerd met 135 RU.
Studiemateriaal: wordt nader bekend gemaakt. Veelal wordt de literatuur in PDF vorm toegestuurd.
Kosten: € 1950,- (inclusief cursusmap met handouts en reader, exclusief studieboeken).
Aantal deelnemers: minimaal 10 – maximaal 16.
Locatie: Meeting Plaza, Utrecht
Docenten: drs. Tjalling Brouwer en drs. Harald Weessies. Bij sommige modules kunnen tevens gastdocenten ingezet worden die hun sporen verdiend hebben in de onderwijspraktijk.

Planning van de Opleiding Taalcoördinator

 • 8 x opleidingsdag, bestaande uit twee dagdelen: ochtend 09.00-12.00 uur en middag van 13.00-16.00 uur.
 • voorafgaand aan de opleiding: individueel doelstellend gesprek.
 • na vier modules: individueel voortgangsgesprek
 • na acht modules: afrondend individueel gesprek (facultatief)
 • duur van de opleiding: een schooljaar.

Aanmelden

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.